english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jubileusz bpa Pawła Anweilera

„Nazwisko dał ci ojciec, serce – matka, a Pan dał wzmocnienie, które przyszło i trwa przez całe twoje życie. (…) Z tych 60 lat aż 36 upłynęło w szczególnej godności – „ministra Verbi Divini”, sługi Słowa Bożego” – Verbi Divini”, sługi Słowa Bożego” – tymi słowami zwrócił się do jubilata ks. Ryszard Janik, najstarszy duchowny diecezji cieszyńskiej.

 
 
W bielskim kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej 16 czerwca 2010 r. odbyła się modlitwa

dziękczynna z okazji 60. rocznicy urodzin zwierzchnika diecezji cieszyńskiej bpa Pawła Anweilera. W dalszej części przemówienia została przypomniana droga życiowa jubilata, ludzie, którzy wpłynęli na jego duchowy rozwój, a także służba w trzech regionach: w Wielkopolsce, na ziemi częstochowskiej oraz cieszyńskiej. Po modlitwie, błogosławieństwa przy ołtarzu udzielił jubilatowi biskup Kościoła Jerzy Samiec.

 
Od wystąpienia biskupa Kościoła, który przypomniał werset: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9,36-37) towarzyszący jubilatowi od momentu rozpoczęcia służby w bielskiej parafii, rozpoczęły się oficjalne życzenia i gratulacje. Głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych: starosta cieszyński Czesław Gluza, starosta bielski Andrzej Płonka oraz prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, którzy podkreślali zaangażowanie biskupa w życie miasta i regionu. Odczytano także list gratulacyjny ordynariusza rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej bpa Tadeusza Rakoczego, a w imieniu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej życzenia złożył jego honorowy przewodniczący ks. Jan Gross, wskazując na działalność biskupa na płaszczyźnie ekumenicznej. O tym, że służba jubilata i jego osiągnięcia nie ograniczają się do diecezji, ale odnoszą się do całej luterańskiej wspólnoty, mówił w swoich pozdrowieniach radca diecezji cieszyńskiej ks. Piotr Wowry.
  
 
Gratulacje i pozdrowienia przekazali także zagraniczni goście, biskupi z luterańskich Kościołów w Czechach: bp Stanisław Piętak, bp Jan Niedoba oraz bp Władysław Volny, którzy m.in. wspominali lata młodości i spotkania z jubilatem na studiach teologicznych w ChAT czy na obozach młodzieżowych.
 

Muzyczną oprawę uroczystości zapewniły dwa chóry: z parafii w Bielsku, wykonujący pieśni staropolskie i znane pieśni kościelne pod dyrekcją Agaty Fender oraz chór z Dębowca, filiału parafii w Skoczowie, pod dyrekcją Gabrieli Targosz, który wykonał współczesne pieśni uwielbiające w nowoczesnych aranżacjach.

 
Następnie odbyła się prezentacja nowej książki jubilata – tomiku wierszy zatytułowanego Mój psałterz.
 

Rozpoczął ją Jan Chmiel, aktor i zarazem radny bielskiej parafii, recytacją wybranych utworów swego proboszcza. „Mam dziś tę możliwość, aby w imieniu Wydawnictwa Augustana przekazać jubilatowi, ale także czytelnikom, kolejny, szczególny tomik wierszy” – powiedział ks. Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa Augustana, dokonując prezentacji książki. Przypomniał on słowa autora, że „teksty te zostały napisane w różnych miejscowościach, ale zawsze z perspektywy wiary mieszańca Bielskiego Syjonu” – części miasta wybudowanej przez ewangelików, w którym działały i działają różne ewangelickie instytucje, i gdzie dziś obok kościoła mieści się siedziba parafii oraz diecezji cieszyńskiej.

  

 
„W roku 1991 zamieszkał tu nowy proboszcz parafii ks. Paweł Anweiler. Przez okno swojego gabinetu na piętrze patrzył na tę enklawę zieleni, ciszy, spokoju. To z pewnością pomagało przy pracy nad niedzielnymi kazaniami. Szybko okazało się też, że to bycie na Bielskim Syjonie wpłynęło na bardziej skondensowany sposób wyrażania myśli i emocji. Kartki zaczęły zapełniać się wierszami” – mówił ks. Jerzy Below.
 
Mój psałterz to zbiór refleksji bpa Pawła Anweilera na temat wybranych wierszy ze wszystkich 150. psalmów. Wierszom towarzyszą zdjęcia Bielskiego Syjonu, ewangelickich miejsc Bielska-Białej, a także innych charakterystycznych dla pejzażu tego miasta obiektów oraz fotografie przyrody Śląska Cieszyńskiego.
 
Książkę można było później nabyć w budynku Augustany, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Tam biskupowi gratulowali kurator bielskiej parafii Jan Machalica, kurator diecezji cieszyńskiej Adam Pastucha oraz przedstawiciele gremiów parafialnych, a także liczne grono gości, świeckich i duchownych. W trakcie całego spotkania śpiewał zespół Vocal Sound.
 
Zwiastun Ewangelicki, więcej zdjęć - tutaj